ทำไมแนะนำไม่ตัองกินน้ำในระยะใหันมแม่อย่างเดียว ในเด็กทารก

 

ทำไมแนะนำไม่ตัองกินนมในระยะใหันมแม่อย่างเดียวในเด็กทารก

คำแนะนำนี้ก็เช่นกัน คือการได้รับนํ้าจะแย่งที่นมแม่ และมีโอกาสนำการติดเชื้อได้ง่าย หรือมีโอกาสน่าการติดเชื้อได้ง่าย ทั้งจากตัวเองและ ภาชนะใส่นํ้า

ข้อมูลจากการศึกษา[นประเทศอินเดีย พบว่า แม้ในอาการที่ร้อน 34-41 องศาเซลเซียส ศึกษาในทารกอายุ 4 เดือนแรก ที่กินนมแม่อย่าง เดียว และกลุ่มที่กินนมแม่และให้กินนํ้าด้วย พบว่าทั้งสองกลุ่มมีความถ่วง จำเพาะของปัสสาวะ ความเข้มข้นของเลือด และอุณหภูมิร่างกาย ฯลฯ ไม่ แตกต่างกัน ที่แตกต่างกันคือ กลุ่มที่กินนมแม่อย่างเดียวได้รับปริมาณ น่านมมากกว่า คือในระยะ 8 ชั่วโมง ที่ศึกษาทารกได้รับนํ้านมจำนวน 274 มล. 1นขณะทีกลุ่มได้นาเสริม ได้รับนมแม่ 211 มล. และได้รับนํ้า 23 มล. (รู้ปริมาณนั้านมโดยคำนวณจากนั้าหนักที่แตกต่างกัน ก่อนและหลังการ กินนม)

การได้นมแม่มาก ในระยะนี้เป็นผลดีที่สำคัญ ในทางปฏิบัติถ้าไม่ สามารถทำความเข้าใจแก่ผู้เลี้ยงดูได้ อย่างไรก็ต้องให้นํ้าให้ได้ในระยะนี้ ขอแต่เพียงเล็กน้อยและต้องสะอาด แต่เมื่อทารกเริ่มกินอาหารอื่น ทารกควรได้กินน้ำหลังอาหารทุกครั้ง

 

ถ้าเป็นไปได้ ควรให้ลูกกินนมแม่อย่างเดียว อย่างเต็มที่ถึงอายุ6เดือย จึงเริ่มหใ้อาหารตามวัยเพิ่มเติมควบคู่กับการให้นมแม่ จนลูกอายุ 1-2ขวบ โดยแม่ต้องดูแลสุขภาพเองด้วย

การทานนมแม่จะช่วยให้ลูกเริ่มต้นชีวิตด้วยสุขภาพที่แข็งแรง ไม่ป่วยบ่อย ลด โอกาสเป็นโรคภูมิแพ้และมีพัฒนาการทางสติปัญญาดี

 

 

•     ลูกเติบโตขึ้นมาก ต้องการอาหารอื่นเพิ่มนอกเหนือจากนม

•      แม่ที่ให้ลูกกินนมแม่อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเป็นนมผสม เพราะ นมยังมีคุณภาพดี แต่ไม่เพียงพอ

•      แม่สามารถให้นมแม่ คู่กับอาหารอื่น จนลูกอายุ 2 ขวบ หรือนานกว่า

ลูกอายุ 6 เดือนขึ้นไปให้นมแม่ คู่กับอาหารตามวัย ไม่ใช่ให้นมอย่างเดียว หรือให้แต่อาหารอื่นอย่างเดียว

อายุ 6 เดือน-ใ ขวบ

•      อย่าให้กินอาหารอื่นมากไปกว่าที่กำหนด (ดูในสมุดสุขภาพเล่ม .สีชมพู ของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข)

•      กินอาหารอื่นมาก’โป จะทำให้กินนมได้น้อยลง

ระยะนี้ ลูกควรได้นมประมาณวันละ 25 ออนซ์ (750 มล.) หรือ คือประมาณ

•      อายุ 6-8 เดอนดูดนมแม่เต็มอื่มวันละ 6-5 ครั้ง

•           อายุ 9-10 เดือนดูดนมแม่เต็มอิ่มวันละ 5-4 ครั้ง

•           อายุ 11-12 ดือนดูดนมแม่เต็มอิ่มวันละ 4-3 ครั้ง

(เด็กโต ดูดนมแม่แต่ละครั้งจะได้ปริมาณน้ำนมมากกว่า จำนวนครั้ง การดูดจึงน้อยกว่า)

อายุ 1- 2 ขวบ

•           อาหารอื่นเป็นอาหารหลัก ให้ดูดนมแม่เต็มอิ่ม วันละ 2-3 ครั้ง

•           ถ้าเป็นนมผสม ก็ให้ประมาณวันละ 25 ออนซ์ แบ่งเป็น 2-3 มื้อ เช่นกัน

อาหารอื่นตามวัย ในแต่ละช่วงอายุ ให้มากน้อยขนาดใด
อายุครบ 6 เดือน

•           ข้าวบดละเอียด 3 ช้อนกินข้าว

•           ไข่แดง 1 ฟอง สลับกับตับบด 1 ช้อนกินข้าว หรือปลาบด 2 ช้อน กินข้าว

•           ใข้นํ้ามันปรุงอาหารได้ประมาณ 1 ข้อนชา

•           ผักบด 2 ซ้อนกินข้าว

•           ผลไม้สุก 1/2ขึ้น หรือส้ม 1 ผล

•           ระยะเริ่มต้น ให้ทีละน้อย ค่อย ๆ เพิ่มปริมาณ จนได้ตามกำหนด

•           อาหารทั้งหมดให้ใน 1 มื้อ ถ้าไม่หมด แบ่งให้เป็น 2 มื้อได้

อายุครบ 7 เดือน

•           ข้าวบดละเอียด 4 ช้อนกินข้าว

•           ไข่ทั้งฟองสลับกับเนื้อหมู 2 ช้อนกินข้าว หรือเนื้อปลา 2 ช้อนกินข้าว

•           ใช้นํ้ามันปรุงอาหารได้ประมาณ 1 ช้อนชา

• ผักบด เช่น ฟักทอง ตำลึง 1 ช้อนครึ่งก่อนกิน-ข้าว