6 เดือนแรกนมอย่างเดียว ( Exclusive Breastfeeding: ECBF)

6 เดือนแรกนมอย่างเดียว

ในที่นี้หมายถึง ระยะอายุ 6 เดือนแรก ให้ลูกกินนมไม่อย่างเดียวได้เต็มที่ หลังจากนี้ก็ยังให้ลูกกินนมแม่ต่อได้ แต่ให้กินคู่กับอาหารเสริมอื่นตามวัยที่เหมาะสม จนลูกอายุ2ขวบ หรือนานกว่า

 

ปี พ.ศ. 2544 องค์การอนามัยโลกแนะนำให้นมแม่อย่างเดียวนานถึง6เดือนเต็ม สำหรับประเทศไทยเริ่มใช้เมื่อ พศ.2546

เนื่องจากมีการศึกษาวิจัยเพิ่มเติม มีข้อมูลแสดงให้เห็นว่าการให้นมแม่แก่ทารกอย่างเดียว( Exclusive Breastfeeding: ECBF) โดยไม่มีอาหารอื่น แม่แต่น้ำเป็นเวลา 6 เดือน มีผลดีต่อสุขภาพทารกและแม่มากกว่าให้เพียง4เดือน โดยพบว่า ทารกจะมีการติดเชื้อในเรื่องท้องเสีย เรื่องทางเดินหายใจน้อยกว่า แม่มีระยะปลอดประจำเดือนนานขึ้น และมีน้ำหนักลดหลังคลอดได้เร็วยกว่า ผลดีเหล่นี้จะเห็นได้ชัดต้องเน้นว่า ทากรกต้องได้รับนมแม่อย่างถูกต้อง คือให้ได้นมแม่อย่างเดียวจริง ๆ ไม่มีข้าว กล้วย หรือ นมผสมร่วมด้วย การให้ทารกได้รับข้าว กล้วย นมผสมเร็วไปจะทำให้นมแม่สร้างน้อยลง และมีโอกาสนำการติดเชื้อมาด้วย

ในขณะเดียวกันแม่ต้องหาใจเรื่องการกินอาหาร ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีด้วย โดยเฉพาะให้ระมัดระวังการขาธาติเหล็กในแม่ระยะต้งครรภ์ซึ่งจะส่งผลถึงการมีต้นทุนธาตุเหล็กสำรองในทารกไม่พอ กาณีทารกกลุ่มเสี่ยง เช่น ทารกคลอดก่อนกำหนด ทารกน้ำหนักตัวน้อยกว่า 2.5กิโลกรัม ต้องพิจารณาเสริมธาตุเหล็กให้ด้วย